کتابچۀ واژگان انگلیسی دهم (با روش سوپرممو)

کتابچۀ واژگان انگلیسی دهم

فراموشی را فراموش کن!

این کتاب یک منبع بسیار مناسب جهت آمادگی برای کنکور است. با توجه به این نکته که کتابچۀ واژگان انگلیسی دهم (با روش سوپرممو)، کلیۀ واژگانی که یادگیری آن‌ها برای موفقیت در کنکور ضروری است را گردآوری کرده است؛ می‌توان از آن به‌عنوان یک منبع بسیار مناسب نام برد.

ارائه 548 واژه انگلیسی دهم با روش سوپرممو

معرفی کامل واژگان هر درس در صفحات مخصوص TextBook

گردآوری واژگان در صفحات مخصوص DataBook جهت تکرار با الگوریتم سوپرممو

صفحات مخصوص برنامه‌ریزی جهت تکرار هوشمندانه (Repetition Calendar)

ارائه جدول فواصل زمانی تکرارِ استاندارد (Repetition Intervals)

کتابچۀ واژگان انگلیسی دهم شامل سه بخش زیر می‌باشد: 1- Textbook :  معرفی کامل و جامع واژگان هر درس 2- Databook : صفحة سوپرممو (اطلاعات ضروری جهت تکرار به همراه جدول مخصوص تکرار سوپرممو) 3- Schedulebook : جدول برنامه‌ریزی سوپرممو (جداول برای برنامه‌ریزی دقیق طبق روش سوپرممو)