کتابچۀ واژگان انگلیسی کنکور (با روش سوپرممو)

کتابچه واژگان انگلیسی کنکور

فراموشی را فراموش کن!

این کتاب یک منبع بسیار مناسب جهت آمادگی برای کنکور است. با توجه به این نکته که کتابچۀ واژگان انگلیسی کنکور (با روش سوپرممو)، کلیۀ واژگانی که یادگیری آن‌ها برای موفقیت در کنکور ضروری است را گردآوری کرده است؛ می‌توان از آن به‌عنوان یک منبع بسیار مناسب نام برد.

ارائه 1598 واژه انگلیسی کنکور با روش سوپر ممو
معرفی کامل واژگان هر درس در صفحات مخصوص TextBook

گردآوری واژگان در صفحات مخصوص DataBook جهت تکرار با الگوریتم سوپرممو 

صفحات مخصوص برنامه‌ریزی جهت تکرار هوشمندانه (Repetition Calendar)

ارائه جدول فواصل زمانی تکرارِ استاندارد (Repetition Intervals)

کتابچۀ واژگان انگلیسی کنکور شامل سه بخش زیر می‌باشد: 1- Textbook :  معرفی کامل و جامع واژگان (انگلیسی دوره اول و دوم متوسطه) 2- Databook : صفحة سوپرممو (اطلاعات ضروری جهت تکرار به همراه جدول مخصوص تکرار سوپرممو) 3- Schedulebook : جدول برنامه‌ریزی سوپرممو (جداول برای برنامه‌ریزی دقیق طبق روش سوپرممو)