کتابچه واژگان انگلیسی یازدهم (با روش سوپرممو)

28,000تومان

  • ارائه 420 واژه انگلیسی یازدهم با روش سوپر ممو
  • معرفی کامل واژگان هر درس در صفحات مخصوص TextBook
  • گردآوری واژگان در صفحات مخصوص DataBook جهت تکرار با الگوریتم سوپرممو
  • طبقه‌بندی واژگان هر درس در 5 بخش مجزا مطابق با محتوای کتاب درسی
  • ارائه اقسام کلام و همایندها برای واژه‌های مهم و ضروری کتاب درسی

موجود

کتابچۀ واژگان انگلیسی یازدهم
کتابچه واژگان انگلیسی یازدهم (با روش سوپرممو)

28,000تومان